fikri mülkiyet hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka ve patent vekili, fikri mülkiyet hukuku tarafından koruma altına alınan hakların, gerektiği şekilde korunması adına önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. Fikir ürünlerinin korunması, birden çok aşamayı dikkatli şekilde takibini gerektiren uzun, karmaşık ve stratejik bir alandır. 

Giriş

Telif hakları ya da fikri haklar olarak da tanımlanan “fikri mülkiyet”, kısaca, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi veya manevi hakların bütünü ifade eder. Fikri mülkiyet avukatları, bu hakların korunması ve geliştirilmesi adına alınacak tedbirlerin önceden ve sürekli olarak desteklenmesine ilişkin hukuki adımları atar. 

Fikri mülkiyet nedir? 

Bir kişi ya da kuruluşun, sahibi olduğu bir fikir ürününü, istediği şekilde, istediği zamanda ve istediği ölçüde paylaşabilme ve kullanabilme yetisinden ibarettir. Fikri mülkiyet haklarını iki temel alan olarak sınıflandırabiliriz:

  • öncelikle telif hakları ve telif haklarına bağlı haklar,
  • ikincisi ise sınai mülkiyet.

Daha spesifik olarak, fikri mülkiyet haklarının ticari marka, tasarım, faydalı model ve patent haklarını kapsadığı konusunda giderek artan bir konsensus vardır. Kapsamlı bir fikri mülkiyet danışmanlığı, fikri mülkiyet portföyünüzü ve ticari marka gücünüzü genişletmenin yolunu açabilir.

Fikri mülkiyet hakları neleri kapsar? 

Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının, temel olarak aşağıdaki unsurları kapsadığı kabul edilmektedir:

  •  Fikir-Sanat eserleri
  • Patent,
  • Endüstriyel Tasarım,
  • Coğrafi İşaretler,
  • Marka,

Aynı doğrultuda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsamaktadır. 

Fikri mülkiyet hukuku nedir?

Fikri mülkiyet hukuku, fikri mülkiyet unsurlarının sahiplerinin, haklarının geliştirilmesine dayalı ilke, kriter ve kuralların bütününü kapsar. Fikri mülkiyet kanununun formüle ettiği normları, gereken düzeyde özellikle bir marka ve patent vekilinden temin edilmesi gereken bir fikri mülkiyet danışmanlığı olmadan anlamak, özümsemek ve doğru şekilde uygulamak kolay değildir.

Türkiye’de fikri mülkiyet hangi kanuna tabi?

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 10/1/2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1’nci maddede, Kanunun amacı, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ve geleneksel ürün adlarını kullanarak teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunmak olduğu vurgulanmıştır. 

Telif hakkı (copyright) nedir? 

Telif hakkı, genel olarak, bireyin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde sahip olduğu kabul edilen haklardır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1’nci maddesinde, Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmek olduğu hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda Kanun’da fikir ve sanat eserleri olarak, 

  • ilim ve edebiyat eserleri,
  •  güzel sanat eserleri, 
  • sinema eserleri,

olarak sayılmıştır. 

Marka ve patent vekili nasıl bir rol ifa eder? 

Marka ve patent vekili, özellikle aşağıda belirtilen alanlarda bilgi ve tecrübesi ile marka haklarının korunmasında önemli bir rol oynar: 

Pi Hukuk ve Danışmanlık Marka ve Patent Vekili Çalışma Grubunun Rolü Nedir?

Pi Hukuk ve Danışmanlık, Ankara merkezli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren  uluslararası bir hukuk ofisidir. İstanbul, Ankara ve Batman merkezli üç ofisimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda, başta ticaret hukuku olmak üzere, şirket yönetimi, gayrimenkul hukuku, şirketler hukuku, gümrük işlemleri, bankacılık-finans, birleşmeler ve devralmalar ve elbette marka ve patent vekili gibi çok teknik ve uzmanlık gerektiren önemli alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 Pi Hukuk ve Danışmanlık, Fransa, Kuveyt, Kanada, Çin, Danimarka, İsviçre, Çin, Dubai, Norveç merkezli önde gelen firmalara ve Kuveyt Sağlık Bakanlığına hukuki ve ticari danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Al Salam International Hospital, Kuveyt Sağlık Bakanlığı, GeeksForLess, Igenomix, Vitrolife, Workflex, MATI, Vitrolife, GHHL, Seirobotics, Fenice Media ve Human Capital Academy referans firmalarımız arasındadır.

Sonuç

Fikri mülkiyet hukuku, birden fazla mevzuatın derinlemesine incelenmesini gerektiren kendine özgü bir hukuk alanıdır. Marka, patent ve diğer fikri mülkiyet haklarını da içine kapsayan bu dinamik alana ilişkin iç hukuk sistemi derinlemesine tahlil edilmelidir. Marka ve patent vekili veya marka ve patent uzmanları tarafından sunulacak tam zamanlı bir hukuki yardımın, herhangi bir ihlalin tespiti ve ortadan kaldırılmasında doğru ve zamanında adım atılmasında önemli bir etkisi vardır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir